Neden Akcan?


Akcan Eğitim Kurumlarında öğrencilerin keşfetme becerilerini ortaya çıkaran, bireysel farklılıklarını geliştiren, öğrenmeyi zevkli hale getiren, değerler algısını sağlam temellere oturtan, proje tabanlı modern öğretim yöntemleri benimsenmiştir.
Yaşam boyu öğrenmeyi öğrenen gelişime açık, manevi ve ahlaki değerleri kazanmış, davranışlarına yansıtmış, akademik ve teknolojik açıdan yeterli, sorgulayıcı düşünme becerisi gelişmiş, geçmişiyle barışık ve geleceği şekillendirebilecek vizyona sahip, öz güven sahibi ve inisiyatif kullanan, duyarlı bireyler olarak yetişirler.
Her öğrenci yapabilir, başarabilir. Öğrenme sürecinin planlanmasında bireysel farklılıkların dikkate alınması, eğitmenlerin ilgisi, ailenin desteği başarıyı arttırır. Fiziksel donanımlar ve eğitim-öğretim yöntemlerindeki çeşitlilikler öğrenmeyi ve öğretmeyi geliştirir, zevkli kılar. Öğrenciler tüm faaliyetlerimizin odağını oluşturur ve onların öğrenmeyi öğrenmesi temel hedeftir. Bu bakış açısıyla modern eğitim-öğretim ortamında öğrencileri çağın ötesine taşıyacak tüm etkinliklerin uygulanmasına olanak sağlayan en son teknoloji ile donatılan sınıflarımızda, dokunmatik ekranlı ve bilgisayarlı akıllı tahtalar bulunur.
Öğrencilerimiz, bilimsel gelişmeler doğrultusunda düzenlenen laboratuvarlar, sanat ve müzik atölyeleri, kütüphane ve bilgisayar destekli araştırma odaları, spor ve kültürel etkinlik alanları ile bilgi ve sosyal gereksinimlerini hızlı ve doğru bir şekilde karşılayabilecekleri ferah bir ortamda öğrenimlerini sürdürürler.
Eğitim-öğretim uygulamalarının her aşamasında velilerimizle etkin bir işbirliği sağlanır. Düzenlenen seminer, toplantı ve konferanslarla veli eğitimlerimiz gerçekleştirilir. Rehberlik birimimiz, öğrencilerin bireysel gelişimlerini ve farklılıklarını izler, yaş dönemlerine bağlı olarak yaşanabilecek sorunları önceden tespit edip çözmeyi ve doğru davranışların kazanılmasını hedefler.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Okullarımızda öğrencilerimizin hedeflenen öğrenme değerlerini hangi düzeyde kazandıkları geçerli, güvenilir ve objektif ölçme araçları kullanılarak belirlenir. Sonuçlar yorumlanarak gerekli çalışmalar yapılır.

Genel anlamada yapılan ölçme değerlendirme uygulamaları;
• Çoktan seçmeli sınav uygulaması
• Yazılı sınav uygulaması
• Kazanım tespit sınav uygulaması
• Fiziksel yetenek testi uygulaması
• Anlamlı okuma ve okuma hızı takibi uygulaması
• Kitap analizi uygulaması
• Periyodik ödev uygulaması
• Ürün dosyası oluşturulması ve sunumu uygulaması olarak söylenebilir.
İlkokul düzeyindeki ölçme değerlendirme çalışmalarında öğrencilerimizi sınav kaygısına sürüklemeden, küçük yaşlardan itibaren “öğrenmeyi öğrenme” becerilerini geliştirerek; araştırıcı, sorun çözücü ve keşfedici niteliklerini artırmayı hedeflemekteyiz. Bu düzeydeki çoktan seçmeli sınavlar ise öğrencilerin optik formla tanışması, belirli bir zamanda çok seçenek arasından doğru cevabı bulması ve doğru yere işaretlemesi amaçlı yapılmaktadır.
Ortaokul düzeyinde yazılı sınav uygulamalarıyla birlikte aşağıda belirtilen destekleyici çalışmalar yapılmaktadır
• 6. sınıfta aylık periyotlarda çoktan seçmeli sorulardan, iki haftalık periyotlarda PISA ve TIMSS tarzı sorulardan sınav uygulaması, sınıfta iki haftalık periyotlarda çoktan seçmeli sorulardan sınav uygulaması, sınıflarda haftalık periyotlarda çoktan seçmeli sorulardan sınav uygulaması, TEOG Sınavından iki hafta önce yoğunlaştırılmış çalışma döneminde her gün çoktan seçmeli sorulardan sınav uygulaması,
• Tüm çoktan seçmeli sınav uygulamalarının küçük öğrenci gruplarında detaylı değerlendirmesinin yapılması,
• Sınav sonuçlarının analiz edilerek zümre öğretmenlerine, öğrenciye, veliye bilgi verilmesi,
• Öğrencinin sınıf öğretmeni ve rehberlik birimi tarafından yapılan motivasyon çalışmasıyla desteklenmesi, çalışma programı hazırlanması.
İNGİLİZCE ÖLÇME DEĞERLENDİRME
İlkokulda ölçme ve değerlendirme, ders öğretmenleri tarafından öğrencilerin bireysel gelişimleri takip edilerek yapılmaktadır.
Ortaokulda her dönem üçer yazılı ve ikişer sözlü yoklama ile öğrencilerimizin dil öğrenme süreçleri izlenmektedir. Tüm sınıflarımızda ölçme değerlendirme araçları gerek soruların belirlenmesinde, gerek sınavların uygulanmasındaki kıstaslarla ve gerek sonuçlarının değerlendirilip telafi çalışmalarının yapılmasıyla son derece ciddi aşamalardan geçirilmektedirler. Sınavlarda öğrencilerin kelime dağarcıklarını ve dilbilgisi kurallarını kullanma becerilerini ölçen soruların yanı sıra, İngilizceyi dinleme-anlama, okuma-anlama, yazılı anlatım gibi beceri ölçeklerini sınayan sorular kullanılmaktadır. Soru tipleri özellikle bireysel yaklaşımların ve yorum yeteneklerinin kullanılabileceği tarzlarda seçilmekte ve öğrencileri düşünmeye, yorumlamaya, analiz yapmaya yöneltmektedir. Sözlü değerlendirmeler, öğretim yılı başında zümrece belirlenen ve öğrencilere duyurulan şekliyle, derse katılım, ödev, proje, hikâye okuma, quiz, materyal temini ve sosyal etkinliklere katılım gibi ölçülerle verilmektedir. Tüm bunların yer aldığı takip formları günü gününe tutulmakta ve ÖTS (Öğrenci Takip Sistemi)’ne işlenmektedir.
SINIF DANIŞMANLIĞI SİSTEMİ
Ortaokulda sınıf danışmanları, öğrencinin yaşam ve eğitim koçudur. Danışman öğretmenler öğrencilerin değer algıları, eğitim-öğretim başarıları, sosyal ilişkileri ve genel motivasyonları konularında destek olurlar. Aile ve rehber öğretmenle işbirliği içinde gerekli çalışmaları en üst düzeyde ve özveriyle yaparlar.
ÖDEV SİSTEMİ
Ev ödevleri; anne-babalara çocukların okul yaşamıyla ilgilenmeleri için fırsat veren, öğrencilerin sorumluluk almalarını, hedeflenen bir konuda araştırma, inceleme, sonuç çıkarma alışkanlığı kazanabilmelerini ve derste öğrendiklerini pekiştirmelerini sağlayan çalışmalardır.
Ödevlerin; dersin öğretim amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol etme, öğrencinin yardıma ihtiyacı olan alanları belirlemesine yardımcı olma, çocuklarının neler öğrendiklerini bildirmesi bakımından anne-babalara bilgi verme, öğrencileri ders dışı zamanlarda da akademik gelişime teşvik etme, öğrenme fırsatları sunma şeklinde sıralayabileceğimiz birçok etkisi vardır.
İlkokul ve ortaokulda ödevler seviye, yaş ve ödev mantığına uygun, sadece çoktan seçmeli soruları içermeyecek şekilde belirlenen ve web sayfasında ilan edilen gününde verilmektedir. Öğretmenlerimiz tarafından ayrı bir zaman diliminde kontrolü yapılan ödevler derste öğrencilerle birlikte çözülerek öğrenmenin pekiştirilmesi sağlanmaktadır.
Web sayfamızdaki sisteme düzenli olarak girilen, velilerimizin de görmesi amaçlanan ödevlerin yapılma durumu öğretmenlerimizce sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Gerekli durumlarda ders öğretmeni, sınıf öğretmeni, rehber öğretmen, okul yönetimi ve aile işbirliği ile öğrenci yönlendirilmektedir.

GÖSTERİ VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
• Söyleşi ve Paneller
• Milli Bayram Kutlamaları
• Yıl Sonu Gösterileri
• Dil Festivalleri
• Kulüplerin Gösterileri
• Konserler