Ana Sınıfı Rehberlik Birimimiz

REHBERLİK SERVİSİ

OKULUMUZDA REHBERLİK SERVİSİMİZ
Çağımız toplumları hızlı gelişme ve değişimlere sahne olmaktadır. Teknik bilgi hazinemizdeki hızlı artış değişik yaşam biçimlerine yol açmaktadır. Teknoloji ve bilimdeki gelişme ve değişmelere paralel olarak, sosyal kurumlarda ve bunların işlevlerinde de değişmeler olmaktadır. Bu şekilde toplumun karmaşıklaşması, kentleşme ve değişen iş hayatı, aile kurumunun değişen yapısı ve işlevi toplumsal yaşamı hem olumlu hem de olumsuz yönde etkilemektedir. Gelişmiş ve karmaşıklaşmış bir toplumda birey gerekli değişimleri, geçişleri veya uyumları en kısa zamanda ve en etkili biçimde yapmak istemektedir. Bu nedenlerden dolayı, Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerine verilen önem artmıştır.

REHBERLİK NEDİR

Psikolojik Danışma ve Rehberlik modern eğitimin önemli bir parçası haline gelmiş etkinlikleri ifade eden terimlerdir. O halde ‘Rehberlik’ terimi nedir?
Rehberlik bireyin en verimli bir şekilde gelişimi ve uyumu sağlamasında gerekli seçimleri, yorumları, planları yapmasına ve kararları vermesine yarayacak bilgi ve becerileri kazanması ve ulaştığı kararları uygulaması için kişiye yapılan sistemli ve profesyonel (uzmansal) yardımdır. Daha kısa bir ifadeyle, rehberlik bireyin kendi başına yürüyebilen bir kimse haline gelmesine yardım oluşumudur. Ancak bu ‘yardım’ hiçbir zaman bireyin yapamadığı bir işi ona ‘yapıvermek’ değildir. Rehberlik hizmetleri bütün öğrencilere açıktır.

AMACIMIZ

Rehberlik kişiyi hedef tutar. Onun kendi yeteneklerini, ilgilerini, ihtiyaçlarını ve çevresini anlamasına ve böylece bir ‘birey’ olarak onları en üst seviyede kullanabilmesini amaçlar.
Biz Marmara Akcan Okulları Rehberlik Servisi olarak, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özellikleri dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri çözmelerinde birer ayna olmak,, kendini tanıyan, iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı,, mutlu, sağlıklı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İlkokul, Ortaokul, Lise seviyelerinde rehberlik hizmetlerini yürüten Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimiz, sadece öğrenciyle değil, aynı zamanda öğretmen, idareci ve velilerle de iletişim halinde çalışmalarını sürdürmektedir.

İLKELERİMİZ

• Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, eğitim kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır.
• Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
• Her öğrenci eğitim sürecinde kendisine sunulan seçenekler arasında seçme özgürlüğüne sahiptir.
• Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde insana saygı esastır.
• Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır.
• Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile yürütülür.
• Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır.
• Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk söz konusudur.
• Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik esastır.
• Okulumuzda öğrencilerimize sunduğumuz rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerimiz, eğitsel rehberlik hizmetleri, mesleki rehberlik hizmetleri ve bireysel rehberlik hizmetleri olarak üçe ayrılır.

A) EĞİTSEL REHBERLİK HİZMETLERİMİZ

Öğrencilerimizin kendi yetenek, ilgi, ihtiyaç, kişilik yapısı, imkân ve şartlarına uygun bir öğrenim dalı seçerek o dalda başarı ile ilerlemesini sağlamak için verilen psikolojik hizmetlere eğitsel rehberlik ve psikolojik danışma denir. Bu doğrultuda öğrencilerimizin okula uyum sağlaması ve eğitsel gelişimine yardım etmek için gerekli rehberlik hizmetleri verilir. Bu hizmetler;

• Oryantasyon çalışmaları (okulu tanıma ve ısınma), okulu ve kuralları, yeni dersleri, sınıf geçme ve not sistemini, bitirme şartlarını, disiplin kurallarını, sosyal ve kültürel etkinliklerin öğrencilere tanıtılması ve anlatılması
• Ders çalışma teknik ve alışkanlıklarını kazandırma,
• Derslerde karşılaştığı güçlüklerin giderilmesi,
• Üstün yetenekli öğrencilerin zamanında belirlenmesi ve yetenekleri doğrultusunda gelişimlerinin sağlanması,
• Özel eğitime muhtaç öğrencilerin zamanında belirlenip uygun eğitim programlarına yöneltilmeleri,
• Velileri, öğrencilerin yaş özellikleri, çocuk eğitimi, davranış bozuklukları ve nedenleri konularında bilgilendirmek,
• Her sınıf düzeyinde öğrenci davranışlarını geliştirme amaçlı sınıf içi rehberlik etkinliklerinin planlanması, uygulanmasıdır.

B) MESLEKİ REHBERLİK HİZMETLERİMİZ

Öğrenim dalı seçimi, meslek seçimi, bireyin hayat biçimini ve hayatının akışını temelden etkileyen kararlardır. Bu doğrultuda okulumuz rehberlik birimi öğrencilerimize çeşitli hizmetler vermektedir. Bu hizmetler;

• Öğrencilerin mesleki rehberlik ve danışma ihtiyaç ve niteliklerini saptamak için gerekli tarama çalışmalarının yapılması,
• Mesleki rehberlik ve danışma için mesleklere ilişkin bilgileri toplama, düzenleme, öğrencilere, öğretmenlere, velilere duyurulmasıdır.

C) BİREYSEL REHBERLİK HİZMETLERİMİZ

Nitelik açısından eğitsel ya da meslek planları ile ilgili olmayan problemler vardır. Bu problemler kişinin duygusal, düşüncesel, sosyal ya da davranışsal problemler olabilir. Bu problemlerle ilgili rehberlik ve psikolojik danışmaya kişisel psikolojik problemlerle ilgili rehberlik ve danışma denir. Okulumuzun hizmetleri;

• Öğrencilerimizin problemlerini çözmede samimi, sıcak ve güven verici bir psikolojik danışma ilişkisi kurma, kişiye değer verildiğini gösteren, karşılıklı saygıya dayalı dostane bir atmosferde, kişinin kendini ve problemini rahatça inceleme ifade etmesine yardım edilir,
• Heyecansal problemler akıl ve mantığa hitap eden konuşmalar ve öğütlerle çözülemez. Bu süreçte, öğrencimiz problemini ve sebeplerini gerçek boyutları ile görüp kavramasına ve gereken uyum yollarını bulmasına yardım etme,
• Çocuğun kişilik gelişimi hakkında anne baba ile fikir ve işbirliği yapma, çocukla ilişkilerini daha olumlu hale sokmak veya bu ilişkiyi yeni baştan düzenlemede anne babalara yardım etme,
• Bireysel rehberlikle öğrencilerimizin kendilerine ilişkin farkındalık düzeyini yükseltmedir.

UYGULANACAK ÇALIŞMALAR

Öğrencilerimize;

• Akademik başarı ve öğrenmeye ilişkin sorunlar
• Değerler eğitimi
• Sınav kaygısı ile baş etme
• Verimli çalışma yöntemleri
• Öfke kontrolü ve çatışma çözme becerileri
• Akran baskısı ve uyum
• Dikkat ve konsantrasyon çalışmaları
• Olumlu davranışlar geliştirme

Velilerimize;

• Bireysel görüşmeler
• Eğitici seminerler

Öğretmenlerimize;

• Oryantasyon çalışmaları
• Eğitici seminerler
• Öğrenci ile ilgili akademik ve davranışlara yönelik bireysel görüşmeler uygulanır.

REHBERLİK SERVİSİNE BAŞVURUN
Okulumuzun rehberlik servisi, eğitim yılı boyunca öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin serbestçe başvurabileceği bir birimdir.